YAYINCILIKTA SIK KULLANILAN SÖZCÜKLER

 

ADA : ( Audio Distribution Amplifier ) Ses dağıtım kuvvetlendiricisi.

 

ADSL : ( Asymmetric Digital Subscriber Line ) Simetrik olmayan dijital abone hattı.

 

Aerial : Anten. Elektromagnetik enerjiyi elektrik akımına dönüştüren cihaz veya sistem. Bir antenin kazancı antenin uzunluğu yada alanı ile doğru orantılıdır.

 

AFC : (Automatic Frequency Control) Otomatik frekans kontrolu. Alıcıyı seçilen frekansa kenetleyen ve istasyonun zamanla kaymasını önleyen kontrol sistemi ve devresi.

 

AFT : (Automatic Fine Tuning) Otomatik ince ayar.

 

AGC : (Automatic Gain Control) : Otomatik Kazanç Ayarı. Kullanılan cihazda kazancın belli bir değerde sabit kalmasını sağlayan sistem.

 

ALC : (Automatic Level Kontrol) Otomatik seviye kontrolu.

 

Amplifier : Kuvvetlendirici.Genel olarak bir sinyalin ( Audio , Video, Rf vb. ) güçlendirilmesi için kullanılan cihaz.

 

AMS: (Automatic Music Sensor) Otomatik müzik algılayıcı.

 

Antenna : Anten. Elektromagnetik enerjiyi elektrik akımına dönüştüren cihaz veya sistem. Bir antenin kazancı antenin uzunluğu yada alanı ile doğru orantılıdır.

 

Antenna Efficiency : Anten Verimi. Antene gelen elektromagnetik enerjinin anten tarafından toplanan kısmının yüzde olarak miktarı

 

Antenna Illuminator : Anten aydınlatıcısı. Elektromagnetik enerjiyi yansıtıcı anten çanağına gönderen veya toplayan eleman. (Feedhorn)

 

Aperture : Apertür. Anten açıklığı. Parabolik antenin elektromagnetik enerjiyi toplayan kısmı.

 

Aspect Ratio : Televizyon ekranının eninin boyuna oranı. Bu oran normal TV sisteminde (4/3 = 1.333) yüksek çözünürlüğü olan (High Definition) TV sistemlerinde ise (16/9 = 1.777) dır.

 

Attenuator : Zayıflatıcı. Sinyali zayıflatan pasif eleman.

 

Audio Subcarrier : Ses Alt Taşıyıcısı. Birleşik TV işareti içinde sesin modüle edildiği taşıyıcı TV yayınlarında bu taşıyıcı frekansı 4.5, 5, 5.5 ve 6 MHz'dir.(Kullanılan Sisteme bağlı olarak değişir.) Uydu yayınlarında ise bu taşıyıcı 5 ila 9 MHz arasındadır.

 

Balanced : Denge.

 

BALUN : (Balanced-to-Unbalanced) : Dengeliden dengesize çeviren eleman. Dipol anten gibi simetrik bir sistemi koaksiyel kablo gibi bir ucu topraklı (simetrik olmayan) bir sisteme uyduran eleman.

 

Band : Belli bir frekans aralığını kapsayan bölge.

 

Bandpass Filter : Band Geçiren Süzgeç. Sadece belli bir frekans bölgesini geçiren, onun altında ve üstündeki frekansları zayıflatan süzgeç devresi.

 

Bandwidth : Band Genişliği. Kullanılan sistem veya cihazın çalıştığı frekans bölgesinin genişliği (Örneğin UHF Sisteminde iki kanal arasında 8 MHz'lik bir genişlik söz konusudur.)

 

Beamwidth : Hüzme Genişliği. Bir antenin görüş açısı. Yayın veya alış gücünün yarıya veya -3 dB düştüğü noktalar arasındaki açı.

 

BNC Connector : BNC Konnektör. 90 derece çevrilerek çekilmek suretiyle çıkarılıp takılan ve 1GHz'e kadar yüksek frekanslarda kullanılabilen, daha çok video işaretlerinin bağlanması için kullanılan bağlantı elemanı.

 

Booster : Güçlendirici. Tv sinyallerini güçlendirerek görüntünün ve sesin daha kaliteli alınabilmesini sağlayan cihaz.

 

Bright : Parlaklık ayarı.

 

Built-in mic: Kapalı yer mikrofonu.

 

Cable TV : Kablolu TV sistemi. Belli sayıdaki TV yayınının bir merkezde toplandıktan sonra kablolar vasıtasıyla izleyicilere ulaştıran sistem.

 

Camcorder: Kayıt özelliği olan kamera.

 

Carrier : Taşıyıcı.

 

CATV : (Community Antenna TV System) Ortak anten sistemi. Ortak bir santral yardımı ile birden fazla yere TV işaretlerini dağıtan sistem.

 

C-Band : 3.7-4.5 GHz arasını kapsayan uydu yayın frekans bölgesi.

 

CCD : Elektrik yüklerinin bir hücreden diğerine aktarılması suretiyle çalışan eleman. Kameralarda gorüntü elde etme ve saklamada kullanılır.

 

CCVS : ( Color Composite Video Signal ) Renkli, birleşik video sinyali.

 

CCU : ( Camera Control Unit ) Kamera kontrol ünitesi. Stüdyo kameralarının renk, parlaklık vb. ayarlarını yapmaya yarayan cihaz.

 

C/N : (Carrier-to-Noise Ratio) Taşıyıcı gücünün gürültü gücüne oranı.

 

Chrominance : Krominans. Renk bilgisi. Resimdeki rengin türü ve doyma miktarını gösteren işaret

 

Circular Polarisation : Dairesel Polarizasyon.

 

Clark Belt : Klark Kuşağı. Uyduların bulunduğu yerdeki hayali kuşak. Kuşak adını, haberleşme uyduları ile ilgili ilk bilim kurgu hikayesini yazan Arthur C. Clark'tan alır.

 

Coaxial : Koaksiyel. Eş eksenli

 

Coaxial Cable : Koaksiyel veya eş eksenli kablo. Bir iç iletkenle onu çepeçevre saran ekrandan oluşan kablo.

 

Color Burst : Renk paketi. TV işaretinde renklerin elde edilmesi için gerekli olan renk taşıyıcısını üretmek üzere gönderilen 8-11 periyotluk renk taşıyıcısı. Bu taşıyıcı PAL sistemde 4.43 MHz, NTSC sisteminde 3.58 MHz civarındadır.

 

Combiner : Birleştirici. İki veya daha fazla işareti birleştirmek için kullanılan cihaz.

 

Composite Video Signal : Parlaklık , renk ve senkronlama işaretlerinin hepsini bulunduran resim işareti.

 

Connector : Konnektör. Bağlantı elemanı.

 

Contrast : Bir resimde en beyaz yer ile en siyah yer arasındaki ışık şiddeti oranı.

 

Cross Modulation : Çapraz Modulasyon. Aynı ortamda iletilen iki işaretin birbirini modüle ederek istenmeyen yeni karışma işaretlerinin meydana gelmesi.

 

DBS ( Direct Brodcast Satallite ) : Doğrudan yayın uydusu. 11-13 GHz arasında yayın yapan TV uydusu.

 

DC : Doğru Akım.

 

Decibel : Desibel. Seviye birimi. İki işaretin gerilimleri veya güçlerinin oranının logaritma olarak ifadesi. Bu oran güçler için 10log (P1/P2), gerilimler için 20log (V1/V2) olarak hesaplanır. Referans olarak sırasıyla, watt, miliwatt veya µV alınması durumunda oran birim dBW,dBm veya dBµV alınır.

 

Decoder : Dekoder. Kodçözücü. Kodlanmış bir işaretin kodunu çözerek esas işareti tekrar ortaya çıkaran devre.

 

De-Emphasis : Deemfesis. Dengeleme. Gürültüyü azaltmak için yüksek frekanslı bileşenleri arttırılmış işaretleri eski haline getirme işlemi.

 

Digital-to-Analog Converter : Sayısal/Analog Dönüştürücü. Sayısal bir işareti sürekli analog bir işarete dönüştüren devre veya sistem.

 

Dipol : Dipol. İki kutuplu. İki eşit ve simetrik koldan oluşan anten.

 

Dish : Çanak. Parabolik uydu anteni için kullanılan terim.

 

Distortion : Distorsiyon. Gürültü.

 

Distribution : Dağıtma. Herhangi bir sinyali birden fazla yerde kullanma gereği duyulduğu zaman kullanılır.

 

DNR : ( Digital Noise Reduction ) Dijital Gürültü Bastırma Sistemi.

 

Downconverter : AltÇevirici. Alçak frekansa dönüştüren frekans değiştirici.

 

Downlink : Uydudan yere yapılan yayın.

 

Drift : Frekans kayması. Osilatör frekanslarında meydana gelen karasızlık.

 

Dual Feedhorn : Çift Feedhorn. Hem yatay hem düşey polarizasyonlu işaretleri almak üzere kombine edilmiş besleme elemanı.

 

DVB : ( Digital Video Broadcasting )

 

D2-MAC : Resmi analog, sesi ve senkronizasyonu dijital olarak gönderen yayın sistemi.

 

Earth : Yer. Dünya.

 

Earth Station : Yer İstasyonu. Uydu yayınlarını almakta kullanılan istasyonlar.

 

EBU : ( Europen Broadcasting Union ) Uluslararası yayın birliği.

 

EIRP : ( Effective Isotropic Radiated Power) Etkin Yayın Gücü. Bir antenin yönlendirilmiş olduğu doğrultuda yaydığı etkin güç. Bu güç verici gücü ile anten kazancının çarpımına eşittir.

 

Elevation : Elevasyon. Yükseltme açısı. Bir uydunun bulunduğu doğrultunun yere paralel bir düzlemle yaptığı açı.

 

ENG : (Electronic News Gathering) Elektronik haber toplama yöntemi. (Kameralarla)

 

Equilization : Ekolayzır. Dengeleme.

 

ETSI : ( Europen Telecommunications Standart Institute ) Avrupa telekomünikasyon standartları enstitüsü.

 

F/D Ratio : F/D Oranı. Bir parabolik antenin odak uzaklığının çapına oranı. Antenin derinliğini gösteren bir ölçü.

 

FEC : ( Forward Error Correction )

 

Feedhorn : Çanak antenden yansıyan elektromanyetik dalgaları toplayan parça.

 

Field : Alan. TV ekranındaki, 625 satırdan oluşan tam bir resmin 312.5 satırlık yarısı. İki tane alan üst üste geçtiğinde tam bir resim çerçevesi (frame) meydana getirir.

 

Filter : Filtre. Süzgeç.

 

Focal Length : Odak Uzaklığı. Parabolün yüzeyinden Feedhorn'un yerleştirildiği odak noktası arasındaki uzaklık.

 

Footprint : Ayakizi. Kapsama alanı. Bir uydunun verici anteninin aydınlattığı (yeterli güçte yaın yaptığı) yeryüzü alanı.

 

Frame : Çerçeve. 652 satırdan oluşan tam bir TV resmi.

 

Frequency : Frekans. Periyodik bir işaretin bir saniyedeki tekrarlanma sayısı. Birimi Hz(Hertz) dir.

 

 

Gain : Kazanç. Bir kuvvetlendiricinin çıkış gücü veya geriliminin giriş gücü veya gerilimine oranı. Bu oran genellikle dB cinsinden veya oran olarak ifade edilir.

 

G/T : (Gain to Noise Temperature Ratio) Kazanç/Gürültü Sıcaklık Oranı. Bir anten ve önkuvvetlendiricinin toplam faydalı kuvvetlendirme faktörü. G/T ne kadar yüksekse alış o kadar iyi olacaktır.

 

HDTV : (High Definition TV) Yüksek çözünürlüklü TV.

 

HPA : ( High Power Amplifier ) Yüksek güç kuvvetlendirici.

 

IF : ( Intermediate Frequency ) Ara Frekans. Alıcılarda antenden gelen işaretin frekansının düşürüldüğü ara değer.

 

Impedance : Empedans. Bir devrenin veya elemanın değişken elektrik akımına karşı gösterdiği karmaşık direnç.

 

Inclination : İnklinasyon. Bir uydunun yörünge düzleminin ekvator düzlemiyle yaptığı açı.

 

Inclinometre : İnklinometre. Uydunun yükselme açısını ölçen alet.

 

IRD : ( Integrated Receiver Decoder )

 

ITU : ( International Telecominication Union ) Uluslararası Telekominikasyon Birliği.

 

JPEG : ( Joint Photographic Experts Group ) Baskı ve TV tekniğinde kullanılan sıkıştırılmalı profesyonel grafik formatı.

 

 Ku-Band : Ku Bandı. 11-13 GHz frekans bölgesini kullanan uydu yayın bandı.

 

 Lattitude : Enlem. Yeryüzündeki bir noktanın ekvatordan itibaren ölçülen kuzey/güney açısı.

 

LCF : ( Low Compressor Filter ) Bas komprasör filtresi.

 

Line Amplifier : Hat Kuvvetlendiricisi

 

LMDS : ( Local Multi channel Distribution System ) Yerel mikrodalga çoklu dağıtım sistemi. 27.5 - 29.5 Ghz'de kullanılan yüzlerce TV yayını yapılabilmesini sağlayan sistem.

 

LNA : (Low Noise Amplifier) Alçak Gürültü Kuvvetlendirici. Uydu sistemlerinde feedhorn'un hemen arkasında bulunan ve çok düşük gürültülü ilk kuvvetlendirici katı.

 

LNB : (Low Noise Block) Alçak Gürültü Bloku. Bir LNA, frekans değiştirici ve ara frekans kuvvetlendiricisinden oluşan, 12 GHz'lik uydu işaretlerini 900-1700 MHz'lık ara frekansa çeviren blok.

 

Local Ossillator : İç Osilatör. Bir alıcının içinde bulunan ve frekans değiştirme işleminde kullanılan osilatör.

 

Longnitude : Boylam. Yeryüzündeki bie noktanın Greenwich'e göre ölçülen doğu/batı açısı.

 

MAC : ( Multiplexed Analog Components) Renk, aydınlık, ses ve eş zamanlama işaretlerinin sıkıştırılarak bir satır boyunca ayrı ayrı zamanlarda gönderildiği yayın sistemi.

 

MATV : (Master Antenna TV) Ortak Anten Sistemi. Bir anten sisteminin birden fazla TV ye dağıtıldığı sistem.

 

MHz : (Megahertz) 1 milyon Hertz

 

Microwave : Mikrodalga. Frekansı 500 MHz den yüksek olan dalgalar.

 

MMDS : (Multipoint Microwave Distribution System) Mikrodalga çoklu dağıtım sistemi. 2 - 3 Ghz arasında kullanılan sistem ile tek bir antenle 30-120 adet TV yayını yapılabilmektedir.

 

Modulation : Modülasyon. Bir taşıyıcı dalganın herhangi bir özelliğini değiştirmek suretiyle haber işaretinin taşıyıcıya bindirilmesi.

 

Monochrome : Tek renkli. Siyah/Beyaz TV resmi.

 

Mount : Montaj Düzeneği. Uydu antenlerinde yatay ve düşey ayar imkanı sağlayan montaj mekanizması.

 

MPEG : ( Motion Picture Experts Group )

 

Multiplex : Multipleks. Çoğullama. Birden fazla işaretin aynı anda ortamdan iletimesi için zaman veya frekans uzayında değişik yerlere yerleştirilmesi.

 

MVDS : ( Microwave Video Distribution System ) Mikrodalga video dağıtım sistemi. 37 - 40 Ghz ve 40.5 - 42.5 Ghz frekanslarında yapılan çok kanallı mikrodalga TV yayını.

 

Noise : Gürültü. Rasgele değişen bozucu işaretler. Gürültü seste hışırtı halinde, resimde ise karlanma olarak orataya çıkar.

 

Noise Figure : Gürültü Sayısı. Bir sistemde işaret eklenen gürültünün miktarını gösteren sayı. İdeal bir kuvvetlendiricide bu sayı 0 dB dır.

 

Noise Temperature : Gürültü Sıcaklığı. Bir sistemde işarete eklenen gürültünün miktarını göstermek üzere kullanılan eşdeğer sıcaklık. Gürültü sıcaklığı ne kadar az ise eklenen gürültü o kadar azdır.

 

NTSC : (National Television System Committee) Amerika ve Japonya da kullanılan Televizyon Renk kodlama sistemi. 525 çizgi, 30 görüntü/saniye özelliklerinde.

 

PAL : (Phase Alternate Line) Batı Avrupa veTürkiye'de kullanılan renkli TV yayın standardı. 625 çizgi,25 görüntü/saniye özelliklerinde.

 

Parabola : Parabol. Uyde antenlerinde kulanılan çanak antenlerin kesit şekli. Parabole paralel olarak gelen ışınlar odak noktasında toplanır.

 

Phase : Faz. Bir işaretin başka bir referansa göre kaymasını gösteren açı.

 

Polarisation : Polarizasyon. Bir elektromagnetik dalganın elektrik alan vektörünün doğrultusu. Elektromagnetik dalgalar yatay, düşey, dairesel ve eliptik polarizasyonlu olabilirler.

 

Pre-Emphasis : Preemfesis. Ağırlık Verme. Gürültüyü azaltmak için yüksek frekanslı bileşemleri kuvvetlendirme işlemi. Bu iş için kullanılan devre veya süzgeç.

 

Raster : Aydınlanmış TV ekranında işaret olmadığı zaman görülen beyaz çizgiler.

 

RDS : ( Radio Data System ) Radyo yayını yapan bir istasyonun aynı zamanda yazılı bilgiler yayınlaması.

 

Reflection : Yansıma.

 

Reflector : Yansıtıcı eleman.

 

SAWF : ( Surface Aquistic Wave Filter ) SAW Süzgeci. Yüzey akustik dalgaları prensibi ile çalışan ve bobin, kondansatör kullanmayan keskin kenarlı Y.F. süzgeçleri.

 

Satellite : Uydu.

 

Satellite Receiver : Uydu Alıcısı. LNB'den gelen birinci ara frekans işaretinden ses ve resim işaretlerini elde eden cihaz.

 

Scanning : Tarama.

 

Scrambling : Karıştırma. TV yayınlarının izinsiz kişilerce alınmaması için şifreli olarak karıştırılması. Bu şekildeki yayınları alabilmek için özel kodçözücü devreler kullanmak gerekir.

 

Screening Factor : Ekranlama Faktörü. Bir kutunun veya koaksiyel kablonun sızdırma veya ekranlama faktörü. Normal TV dağıtım sistemlerinde bu faktör en az 60 dB, Kablo-TV sistemlarinde ise en az 70 dB olmalıdır.

 

Skew : Çevirme. Bir uydudan diğerine geçildiğinde feedhron'un polarizasyonunda yapılması gereken ayarlama.

 

S/N Ratio : ( Signal-to-Noise Ratio ) İşaret/Gürültü Gücü Oranı.

 

SPG : ( Sync Pulse Generator ) Senkron Pals Üreteci

 

Splitter : Ayırıcı. Dağıtıcı. Bir işareti iki veya daha fazla yere dağıtmak için kullanılan alet veya sistem.

 

Subcarrier : Alt Taşıyıcı. Daha yüksek frekanslı başka bir taşıyıcıyı modüle eden ikinci taşıyıcı. Örnek olarak; 4.43 MHz'lik renk alt taşıyıcısı ve 5.5 MHz'lik ses alt taşıyıcısı resim taşıyıcısını tekrar modüle ederler.

 

Tap : TV dağıtım hatlarında kullanılan ayırıcı ( yan çıkış ) eleman.

 

TBC : ( Time Base Corrector ) Zaman tabanı düzelticisi.

 

TIFF : ( Tagged Image File Format ) Masaüstü yayıncılıkta kullanılan grafik formatı.

 

TVRO : Sadece alıcısı bulunan uydu yer istasyonu.

 

Threshold : Eşik seviyisi. Alınabilecek en küçük işaret seviyisi.

 

Transponder : Uyduda bulunan ve alıcı, frekans çevirici ve vericiden meydana gelen mikrodalga tekrarlayıcı.

 

Trap : Tuzak. Sadece belli bir frekansı süzüp atmak için kullanılan süzgeç.

 

UHF : ( Ultra High Frequency ) Çok Yüksek Frekanslar. 300-3000 MHz bölgesini kapsayan frekans bölgesi.

 

Upconverter : Üst Çevirici. Frekansı daha yüksek bir değere çeviren çevirici.

 

Uplink : Yerden uyduya bağlantı sağlayan radyo kanalı.

 

VDA : ( Video Distribution Amplifier ) Video dağıtım kuvvetlendiricisi.

 

VDR : ( Video Disk Recorder ) Disk'e görüntü-ses kayıt eden cihaz.

 

VHF : ( Very High Frequency ) Çok Yüksek Frekanslar. 30-300 MHz bölgesini kapsayan frekans bölgesi.

 

VHS : (Video Home System ) Genellikle evlerde kullanılan amatör video formatı.

 

VSWR : Gerilim Duran Dalga Oranı. Bir hat veya devrede yansımalar yüzünden meydana gelen duran dalagaların en yüksek gerilim değeri ile en alçak değeri arasındaki oran.

 

VTR : ( Video Tape Recorder ) Kayıt özelliği olan video cihazı.

 

Yagi Antenna : Yagi Anten. Bir dipol ile buna paralel pasif yansıtıcı ve yönlendirici çubuklardan oluşan anten.

key@key.com.tr